Запознаване с концепцията на BIM и що е то BIM модел

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Преди да пристъпим към същинската работа с Revit, накратко ще ви запозная термина BIM.
BIM или Building information modelling на български създаване на строителен информационен модел е процесът по създаване на виртуален модел на сграда.
За по-кратко занапред ще наричаме този модел BIM модел.
Често пъти може ли да сте чували в едно и също изречение използване на термина BIM и Revit.
Това обаче не значи че BIM и Revit сa едно и също нещо.
Тук трябва да направим разграничението между тях.
Revit софтуера, който ни помага да постигнем BIM.
Revit ни помага да създаваме своя строител информационен модел или за по-кратко BIM модела.
Множество са предимствата, които има BIM модела.
Aз ще се спра на най-основните от тях.
Ще започна с това, че BIM моделът е изцяло координиран.
Всички елементи, които го изграждат са в взаимовръзка помежду си.
И промяната на един елемент води до промяната на всички елементи които са свързани с него.
Това спестява много ръчна работа по промяна на всеки един елемент поотделно.
Друга много важна особеност, която характеризира BIM модела е информацията.
Неслучайно BIM модела е строителен информационен модел, тоест ние не само създаваме геометрията a привързваме информация към нея.
Aко разгледаме една стена например, то към нея може да бъде привързана информация относно какво е обемното тегло на стената, какъв е коефициента на топлопреминаване на стената и каква е цената на тази стена за линеен, квадратен или кубичен метър.
Всичката тази информация може да ни послужи при създаването на енергийния анализи или при създаването на количествено стойностни сметки.
Всичко това имаме възможността да го правим средата на Revit.
Това е много голямо предимство пред конвенционалните начини за проектиране, в които създаваме в един софтуер чертежите, a използваме друг софтуер за отделни анализи към нашата сграда, или за създаване на количествено-стойности сметки, които и често пъти трябва да стават на ръка.
Няма връзка между самия чертеж и резултата, който имаме като количества.
Тук е момента да ви обърна внимание още веднъж, че BIM моделът е координиран.
Това значи че вашият чертеж е обвързан с 3D изгледа, обвързван е с спецификацията и ако промените нещо в чертежа може да бъдете спокойни, че то ще се отрази и в спецификацията.
Надявам се вече започнахте да разбирате по-добре каква е разликата между Revit между BIM и между един конвенционален 3D модел и чертеж.
В следващите уроци ще видим на практика как концепцията на BIM се реализира, чрез помощта на Revit.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кое от посочените е валидно за създадените изгледи/чертежи/таблици в BIM модела?
Всички те са самостоятелни
Всички те са свързани и напълно координирани помежду си
Част от тях са свързани и координирани помежду си

Въпроси и отговори