Създаване на чертожни листове чрез предварителна таблица

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В предходния урок видяхме как може да създадем таблица, която да съдържа всички чертожни листове които имаме нашия проект.
В този урок ще видим как може да използваме такава таблица за да създаваме по-бързо и по-лесно чертожни листове.
В момента в проекта нямам нито един чертожен лист.
Може да видите разделa sheets или чертожни листове е празен не може да бъде разгънат списък тук, защото просто такъв няма и таблицата за чертожни листове е празна.
Но мога да използвам опцията Insert Data Row от леновото меню или добави нов ред с информация.
Това ще ни даде възможността да задам позиция за чертожен лист без в момента да са го генерал в проекта.
Виждате все още тук нямам чертожен лист, но мога да променям неговото име.
Въвеждам име.
След това мога отново да избера опцията за добавяне на ред, мога да добавям N на брой редове, подов план, например тук ще имам фасади, тук ще имам разрези, тук ще имам детайли и така нататък.
Мога предварително да създам чертожните листове, които ще имам като мога да им задам номер и съответно име.
Също така ако искам мога да добавям различни параметри, които са от параметрите на съответния чертожен лист.
При опцията в Fields на таблицата за чертожни листове виждате тук имам параметри, които мога да добавям в таблицата и когато се създаде нов чертожен лист съответният параметър да бъде зададен предварително.
Например ще задам параметърът "изчертан от" ще го добавя и и тук ще запиша например инициали.
Ако искам всички чертожни листове да имат един и същи параметър мога да го избера от падащото меню, защото вече той е създаден или ако започна да го пиша Revit ще ми даде възможността да го избера от падащото меню.
Тоест, когато имате едни и същи величини или величини, които вещи записали някъде може да бъдат избирани от това падащо меню.
След като сте създали таблицата за чертожните листове, по начина по който искате, може да изберете отново разделът sheets или чертожни листове, да кликнете с десен бутон и създаване на нов чертожен лист.
Там виждате, че прозорецът който е отдолу съдържа всички тези чертожни листове, които аз поставих в моята таблица.
Мога да ги избера всичките, като кликна на най-горния и чрез задържане на клавиша Shift клип на на най-долния.
Така избирам всички чертожни листове, след това избирам с каква фамилия, за чертожни лист, да бъдат създадени.
Потвърждавам.
Това води до създаването на всички тези чертожни листове едновременно и не се налага да кликвам върху всеки един да въвеждам неговото име, номер и така нататък, за да фигурира в проекта.
По този начин предварително може да зададете различните чертожни листове от които ще имате нужда и после с един клик да ги съберете всичките едновременно.
Ако сега се приближат тук в антетката виждате че този чертожен лист има фамилия, която под параметърът drown by или изчертан от се появи този инициал, който аз записах.
Тоест аз предварително зададох параметри на съответния чертожен лист.
Виждате когато маркирам чертожния лист и се насоча в панела с настройки мога да видя неговите параметри, като чрез таблицата предварително мога да дефинирам всеки един от тези параметри.
Кликвам за да демаркирам всичко и сега ще ви покажа, че няма никакъв проблем да използвате като всеки друг чертожен лист.
Хващате съответния изглед поставяте го вътре пространството на чертожния лист и той вече фигурира там.
Искам да обърна внимание на още нещо, видяхме как може да поставим и да местим съответните изгледи по чертожния лист, но ако сме видяли че по някакъв начин нещо ни притеснява в нашият чертеж вместо да го търсим отново в проектния браузър, ако кликне в десния клавиш от чертожния лист върху съответния изглед Имам възможността да избера опцията Activate view, което да ме въведе в режим в който все едно съм отворил съответният изглед и да работя в него.
Mога да премахвам елементи, например ще премахна този надпис за стаята.
След това ако искам да се върна отново в пространството, което е на чертожния лист избирам десен бутон, "деактивирай изгледа" и вече бързо можете още от чертожния лист да променяте съответният изглед.
Ако изгледат например засича по някакъв начин чертожния лист и не знаете колко точно трябва да преместите съответен елемент за да не пресича той повече чертожния лист може по този начин чрез двоен клик върху съответния изглед за да го активирате или използвате десен клавиш "Activate View", навигирате се и след това премествате елемента за да не се пресича съответният чертожен лист.
Но по този начин знаете точно колко да го преместите.
Защото ако бях влязъл в този етаж 1 не знам къде точно е границата на чертожния лист.
Затова използвам опцията за промяна на съответният изглед директно от чертожният лист и когато съм готов избирам десен клавиш, деактивирай изгледа.
В този случай, когато влязох в този изглед от проектния браузър, той автоматично се деактивира.
Затова ако е активиран може или да изберете опцията deactivate или ако влизате в изгледи от проектния браузър той автоматично ще се деактивира.
По този начин директно от чертожния лист може да коригирате съответен изглед и както видяхте не е нужно да се създава всеки един чертожен лист поотделно.
Може предварително да създадете таблица, да зададете различните параметри на чертожния лист и автоматично след това да създадете всичките чертожни листове заедно.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да редактираме директно изглед от чертожен лист? 
Възможни са и двата подхода
Като го активираме с натискане на десния клавиш на мишката върху него и избиране на "Activate View"
Като го активираме чрез кликване два пъти с левия клавиш на мишката върху него

Въпроси и отговори

 • арх. Петър Пенчев:

  Здравейте. Няма отделен урок посветен изцяло на създаването на т.нар. антетка. Всъщнсот в урок 1 от Модул 8 - в който се поакзва как се създават чертожни листове е обяснено малко повече за тази тема. В Ревит антетката е част от фамилията за чертожен лист. В този ред на мисли, ако искате да импортирате вече готова трябва да го направите в самата фамилия за чертожен лист. Препоръчвам обаче, ако изпозлвате вече готова антетка от DWG файл например, да я импортирате и след това да я позлвате като подложка върху която да изчертаете всичко в Ревит и накрая да изтриете DWG файла.

  Eng. Slavtscho Slavev:

  Благодаря! Така и правя. Не зная защо трябва да изтривам DWG файла, освен че намалявам обема на работния ми файл.

  Eng. Slavtscho Slavev:

  Пиша следните редове, като се надявам да бъда полезен при окончателното оформяне на проекта преди разпечатването му. Създаване на нов Заглавен блок (TitleBlock) 1. От Файловото Меню R 2. File-> New -> Title Block (Opens a template for creating a Title Block Family) 3. Отиваме в генерираната от REVIT папка Titleblocks. Избира се New Size metric или друг (по наш избор) файл с разширение *.RFT (Family Template Files *.rft) 4. Open 5. Зарежда се рамка във формат А4 (297х210) mm 6. Добавят се линии, текст, етикети за Заглавния блок 7. При желание се добавя Логото на фирмата (организацията) 8. Записва се Заглавния блок File-> Save as (като Family) 9. Зарежда се Заглавния блок във проекта Load into Project (от Family Editor) (задължително трябва да има отворен проект иначе се получава съобщениетоq че не е зареден проект)

  Може да се създаде и нов Заглавен блок – празен. Можем да ползваме създадена Антетка в AutoCAD като подложка • От лентовото меню (рибъните) ->Insert • Import CAD файл • Настройки Color – Black and White • Import units – centimeter • Zoom/All (Z+A) • Save as

  Ако сме в Revit Project File и желаем да заредим Заглавен блок • избираме Sheet (all) • Кликваме върху него с ДБМ (десен бутон на мишката) • New Sheet • Избираме вече зареден Заглавен блок или • Load • A1xx – Unnamed (можем да преименуваме) Останалото е обяснено в курса…

  Eng. Slavtscho Slavev:

  • P.S. Пропуснах да отбележа, че при създаване на Заглавен блок от Import CAD файл в REVIT се импортира първия подред Лейаут (Layout) подредени от ляво надясно даже, ако в модела (Model) вече няма чертеж. Нямам отговор за това. (За справка виж Модул-8, Урок-2 от курса AutCAD Формула.)

  Eng. Slavtscho Slavev:

  Много е несериозно да допуснете, че не съм изгледал посочените от Вас уроци поне няколко пъти преди да пиша тук. Препоръчвам Ви да си ги изгледате и да си отговорите къде е казано това, за което питам.

 • Как да създадем и използваме специфични (персонализирани), споделени (shared) параметри (етикети)?

  Eng. Slavtscho Slavev:

  Как да създадем и използваме специфични (персонализирани), споделени (shared) параметри (етикети)? Специфични, защото ги няма в предложения списък. За пример избирам полето от Антетката (Заглавния блок) – Лист от Вс. Листа. За Лист ще създадем етикет с име Sht No,, аз за Вс. листа – етикет Total Sht. Аз използвам долуописаната процедура (това и предишният пост са по-скоро сценарии за допълнителни уроци в МОДУЛ 8 за REVIT): 1. File -> Open -> Family -> папка Titlebloks -> файла със Заглавния блок (рамка на Чертожния лист + Антетката) -> ( .RFA) -> Open 2. Create -> Label ->Align Center -> Center Middle 3. Click в полето на Антетката вдясно от л./вс.л.: 4. Отваря се панел Edit Label 5. Add Parameter (Кликнете върху символа за добавяне на параметри в долния ляв ъгъл). 6. Отваря се панел Parameter Properties (Parameter Type – Shared Parameter) 7. Select -> Shared Parameters -> Edit -> Create -> Sheets.txt 8. Parameter Group: v -> Groups -> New 9. New Parameter Group -> Name -> (Enter new name here) ….. Sheets -> OK 10. Parameters -> New -> Name ….. Sht No. -> OK -> OK -> OK 11. Параметърът (атрибута) Sht No. се появи в списъка (лявата таблица). Изберете споделения параметър, който току-що създадохте 12. Със стрелката -> го вкарваме в списъка на дясната таблица 13. Sample Value = 01(заместваме Sht No. с 01) -> OK -> ESC -> ESC 14. В полето на Антетката се появява атрибута Sht No. със стойност 01 15. Drag – за да го поставим на точното му място 16. Ако е необходимо го редактираме и форматираме още сега – клик върху атрибута 17. Properties ->Edit Type (Text Font – Text Size – Width Factor) 18. OK Започваме да създаваме втория атрибут вс.л. – Total Sheets 1. Create -> Label ->Align Center -> Center Middle 2. Click в полето на Антетката 3. Add Parameter 4. Select -> Parameter Group (Sheets) -> Edit 5. Parameters -> New -> Name ….. Total Sht -> OK -> OK -> OK 6. Параметърът (атрибута) Sht No. се появи в списъка (лявата таблица) 7. Със стрелката -> го вкарваме в списъка на дясната таблица 8. Sample Value = 99 (заместваме Total Sht с 99) -> OK -> ESC -> ESC 9. В полето на Антетката се появява атрибута Total Sht със стойност 99 10. Drag – за да го поставим на точното му място 11. Ако е необходимо го редактираме и форматираме още сега – клик върху атрибута 12. Properties -> Edit Type (Text Font – Text Size – Width Factor) 13. OK 14. File -> Save as -> Family -> File Name (в папката, където са файловете за Заглавната страница – Titleblocks) Преди да започнете да използвате този параметър в проекта, трябва да го споделите и с параметрите на проекта. Трябва да имате зареден проект. Заредете в отворения проект току-що записания файл на Заглавния блок. 1. Project Browser -> Sheet (all) -> New Sheet -> Load 2. Кликваме върху Антетката, която заредихме 3. Manage -> Project parameters 4. Click -> Add in the Project parameters dialog box. 5. Parameter Type -> Shared parameter (Избираме Shared parameter от parameter type) 6. Select ->Parameter Group -> Sheets (от categories table избираме Sheets) -> Parameters -> Sht No. ->OK 7. Instance (instance / type parameter) 8. Group Parameter under: (other; number; text; dimensions) 9. Categories -> Filter List -> Architecture v Sheets (слагаме човка) 10. OK. 11. Параметърът е добавен в таблицата 12. Избираме Антетката. В позицията на етикета може да се появи въпросителен знак. Кликваме върху него – отваря се прозорче – вписваме желаната от нас стойност – променяме съществуващата . 13. OK. 14. Параметърът (етикетът) се добавя в листа. По същият начин процедираме с етикета Total Sheets с тази разлика, че сега отметката (човка) поставяме пред Project Information. Стойностите на етикетите можем да променяме от Properties и Project Information. Обикновено Заглавните блокове са персонализирани, като се използва редактора за Family -> Edit Family. Файлът за Заглавния блок (ЗБ) се запазва с разширение (.RFA). Персонализираният ЗБ обикновено се запазва в следната папка: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Libraries\English\Titleblocks Тези Заглавни блокове обикновено се добавят към шаблоните за проект по подразбиране, така че да се зареждат автоматично, когато създаваме проект. Ако персонализираните заглавни блокове не са включени в шаблона на проекта, заглавните блокове се зареждат (Load) в проекта.