Общи условия

Информация относно платформата

Всички свободни информационни и образователни материали, включително статии, ръководства и свободни видеа са предоставени от фондация „АУЛА“ с ЕИК: 177027502.

Целта на тези материали е повишаване на продуктивността и отключване на креативността на специалисти, които използват професионален софтуер. Мисията на фондацията е да подкрепя хората да станат конкурентоспособни на пазара на труда и да повишават уменията и квалификацията си чрез практически насочени и висококачествени образователни услуги в сферата на технологиите.

В платформата на АУЛА се предоставят и обучения от Център за професионално обучение към „АУЛА“ към Инфосенс България ЕООД съгласно изискванията и процедурите на ЗПОО (Закон за професионалното образование и обучение).

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично, „Инфосенс България“ ЕООД, ЕИК: 201980723 и фондация „АУЛА“ с ЕИК: 177027502 (Доставчикът/Aula.bg).

 1. Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1000, р-н Средец, Граф Игнатиев No 7, вх. Б.
 2. Център за професионално обучение към „АУЛА“ към Инфосенс България ЕООД е лицензиран център за обучение с лиценз № 2013121049 / 01.04.2013, издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България, съгласно ЗПОО.
 3. Номер на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието 20160620008, регистрирано спрямо законодателството на Република България.

Условия за ползване

С регистрацията си на електронната платформа за обучения aula.bg, всеки участник в курса декларира, че е съгласен с общите условия за ползване на сайта и с утвърдения правилник за работа на ЦПО Аула.

При попълване на формата за регистрация, всеки участник в курса подава заявление за участие, като всеки курсист записва:

 • трите си имена;
 • имейл;
 • телефон за връзка.

С попълването на тази регистрационна форма, всеки един от участниците за обучение в ЦПО АУЛА декларира, че:

 • има завършен клас от основното или средното образование, или завършена степен на образование, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация;
 • притежава основна компютърна грамотност;
 • при необходимост може да предостави медицински документи, удостоверяващи здравословното му състояние;
 • заявява участие в избрания курс по свое собствено желание.

За издаване на удостоверение по образец на МОН, след успешно преминат изпит, обучаващият се е необходимо да предостави:

 1. Диплома за завършено основно, средно или висше образование;
 2. Медицински документ (медицинско), доказващ, че професиите „оператор на компютър“ и „компютърен график“ не са противопоказни ;
 3. Актуална снимка (в паспортен формат);

Политика за поверителност

„Инфосенс България” ЕООД е регистриран като администратор на лични данни в комисията за защита на личните данни под номер 371633.

Нашата мисия е да помагаме на хората с решения на техните проблеми и поради това се стремим нашите потребители винаги да са доволни от услугите ни, независимо дали са безплатни или платени. В тази връзка ние ще направим всичко по силите ни нашите потребители да получат желаните реални резултати, а настоящият документ се изготвя поради изискването на българското законодателство за съществуването на такъв.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Център за професионално Обучение Аула чрез „Инфосенс България” ЕООД.

Тези условия обвързват всички потребители. Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Aula.bg не изисква и не иска да получава лични данни по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД) както и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета. УЦ „Аула“ към „Инфосенс България“ ЕООД не задължава изрично подаването на лични данни, освен в случаите, в които е законосъобразно и целесъобразно.

Също така, потребителите ни по всяко време могат да оттеглят съгласието си с общите условия на УЦ, което от своя страна може да породи редица неизправности и проблеми с доставянето на предлаганата от нас услуга.

Aula.bg , както и повечето сайтове, автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уеб сайт адреси. Тази информация може да се използва от Aula.bg с цел повишаването на качеството на предлаганата услуга и като част от статистическа извадка.

Горепосочената информация, както и e-mail адресите, които съобщавате на сайта при регистрация, се използват единствено във връзка с функционирането на Aula.bg и няма да бъдат предоставяни на трети лица. Повече информация относно поверителността тук.

Политика за връщане на парите и авторски права

Aula.bg поддържа интернет страници с безплатно съдържание на тема софтуерни обучения. В допълнение към безплатното съдържание, се провеждат платени онлайн обучения и в тази връзка има регистрация на обучаващите се за курсовете.

Всички платени продукти имат 30 дневна гаранция за връщане на парите на потребителите.

Видео уроците са защитени с авторско право. Изтеглянето на уроците за лично ползване или тяхното разпространение се тълкува, като нарушение на авторските права на Аула.БГ.

При констатиране на нарушение на авторските права, Аула.БГ има право да санкционира потребителите нарушили правата, като може да деактивира потребителски профил, да не допуска ползването на курсове и издаването на удостоверения на потребителите, които са свалили уроците за лично ползване или за разпространение.

Всеки потребител има достъп до видео уроците, чрез потребителски профил. Потребителския профил се създава при регистриране в сайта. Потребителския профил се ползва от потребителя за достъпване на видео уроците в сайта.  Един потребителски профил може да се ползва само от един клиент. При засичане, че два потребителя ползват един профил за достъп до уроците, имаме право да затворим потребителския профил на клиента.

Какви лични данни събира Aula.bg? Как и с кого ги споделяме?

Личните данни се събират и обработват за следните цели: счетоводни, защита на информационната сигурност и обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

Личните данни на ползвателя се събират и обработват на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и чл. 6 ал. 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и по-конкретно въз основа на следното: изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата и в Изпълнение на задълженията на към Ползвателите по договорите за използване на услугите.

 • Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата/клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • Защита на жизненоважни интереси на Вас или на друго физическо лице;
 • Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Прилагат се следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите: законност и добросъвестност; точна определеност на целите на обработката; съотносимост с целите на обработката; точност и актуалност; съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

Не се събират и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, се осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им. Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят.

В случаите, в които личните данни са получени от Ползвателя, за който се отнасят „Инфосенс България” ЕООД има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
 • данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
 • информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

„Инфосенс България” ЕООД предоставя на Ползвателите, достъп до личните данни, събрани в процеса на регистрация за ползване на услугите.

„Инфосенс България” ЕООД предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

„Инфосенс България” ЕООД предоставя на държавни органи лични данни на Ползвателите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

„Инфосенс България” ЕООД предоставя на държавните органи лични данни на Ползвателите на услугите, включително и в следните случаи:

След постигане на целите на обработката на личните данни на Ползвателите, „Инфосенс България” ЕООД унищожава получените данни.

За лицата ненавършили 16 години

За Ползватели, които не са навършили 16 години – всяка безплатна услуга, която предлагаме без необходимост от регистрация може да бъде използвана свободно. Ако се пристъпи към регистрация в сайта или поръчка на услуга, съответно Ползвателите под 16 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

Достъп до предоставените данни

Ползвателите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до „Инфосенс България” ЕООД искане за предоставяне на достъп по електронен път.

„Инфосенс България” ЕООД предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от „Инфосенс България” ЕООД следното:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице;
 • физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца, всяка следваща заявка е на стойност 99лв. с ДДС.

Физическото лице, чиито данни се обработват от „Инфосенс България” ЕООД има право по всяко време да поиска от „Инфосенс България” ЕООД следното:

 • да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;
 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Заличаването или „правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Има ситуации, в които може да бъде отказано такова действие от „Инфосенс България” ЕООД:

 • за правото на свобода на изразяване и информация;
 • за изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт;
 • архивиране за цели в обществено интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели;
 • за установяване , упражняване или защитата на правни претенции.

Исканията, отправени до „Инфосенс България” ЕООД съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

 • да възрази пред „Инфосенс България” ООД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

С цел максимална информираност и защита на потребителите при онлайн разплащания „Инфосенс България“ ЕООД в качеството си на търговец предоставя следната информация

1.1. Данни за търговеца:

1.1.1. име на търговеца (изписано по начина, по който ще фигурира в банковото извлечение на картодържателя): Инфосенс България ЕООД

1.1.2. адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев 7 Б, ет.2

1.1.3. телефони: 029878176

1.1.4. e-mail за контакт.: Използва се формата за контакт на сайта.

1.2. Описание на предлаганите стоки и/или услуги (предлаган асортимент, съдържание, количество и др.);

1.3. Цени на стоките и/или услугите, дължими данъци и такси се предоставят за всеки отделен проект

1.4. Валута, в която са калкулирани цените е български лева.

1.5. Условия и начини за доставка на стоки/предоставяне на услуги и цена на доставката: Доставката се извършва по електронен път.

1.6. Политика на ТЪРГОВЕЦА по защита на личните данни на клиентите и политика на ТЪРГОВЕЦА за сигурност при предаване на данните за разплащания с карти;

1.7. Условия на търговеца за работа с клиенти – Търговецът публикува на достъпно място в интернет страницата си условията за отмяна на плащане/поръчка на стока и/или услуга; възстановяване на суми и връщане на закупена стока:

1.7.1. Условия за отказ на извършена поръчка (Cancellation policy):

Всички платени продукти имат 30-дневна гаранция за връщане на парите, без допълнителни условия към купувача. За отказ, купувачът следва само да се свърже с „Инфосенс България“ ЕООД чрез формата за контакт и да заяви отказ.

1.7.2. Условия за връщане на закупена стока (Return policy)

Всички платени продукти имат 30 дневна гаранция за връщане на парите, без допълнителни условия към купувача. За връщане на закупената стока, купувачът следва само да се свърже с Инфосенс България чрез формата за контакт и да заяви връщане.

1.7.3. Условия за възстановяване на заплатени от картодържателя суми (Refund policy):

Всички платени продукти имат 30 дневна гаранция за връщане на парите, без допълнителни условия към купувача. За възстановяване на заплатени сума за закупената стока, купувачът следва само да се свърже с Инфосенс България чрез формата за контакт и да заяви възстановяване.

1.7.4. Условия на замяна на поръчана от картодържател стока/услуга:

– при невъзможност за търговеца да предостави на картодържателя поръчана от него стока или услуга, същия може да предложи алтернативна такава;

– при несъгласие, търговецът следва да възстанови стойността на непредоставената стока/услуга на картодържателя.

Информация от потребителите

„aula.bg” не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до „aula.bg” с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. “aula.bg” използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

Препратки към този Сайт

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на „aula.bg”. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Промяна на цени на стоки

„aula.bg” има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, „aula.bg” има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Всяко съдържание, публикувано в платформата Аула под всякаква форма (текст, изображение, видео или аудио) от потребителите като въпрос, отговор, коментар, статия, урок, ръководство, става собственост на Инфосенс България.

Общи бележки

„aula.bg” управлява този Сайт от офисът си в София, България. „aula.bg” не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. „aula.bg” може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от aula.bg сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 • името и адреса ни – „Инфосенс България” ЕООД, гр. София 1000 ул. Граф Игнатиев 7 Б,
 • основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
 • цената на стоките записана до всеки продукт е крайна цена за клиента, като не се начислява ДДС, понеже дружеството не е регистрирано по ЗДДС.
 • стойността на транспортните разходи за доставка е нула лева, понеже доставката на е-продукти става по електронен път.
 • Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
 • Начинът за доставка е по електронен път.

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 30 без никакви допълнителни условия.

Условия за препратки към този Web сайт.

Сайт с препратка към „aula.bg” трябва да отговаря на следните условия:

 • може да сочи към съдържание на „aula.bg”, но не и да го копира;
 • не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на „aula.bg”;
 • не трябва да посочва неявно, че „aula.bg” налага или препоръчва него или продуктите му;
 • не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на „aula.bg”;
 • не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

Политика за поверителност на „Аула“.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас като пишете на maria@aula.bg

Последна актуализация: Май, 2024