Създаване на референтни равнини и задаване на параметри

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
След като запазихме файлът, вече сме готови да пристъпим към същинската работа.
Тук на екрана, виждате две референции равнини.
Тези две линии, които виждаме в план всъщност са равнинии.
И са маркирани с тези зелени, пунктирани линии.
Пресечната точка на тези две линии, дефинира произхода на фамилията.
Тоест, когато поставяме фамилията в нашият проект, това ще бъде центъра.
Затова ще започнем изграждането на елементите, с които ще работим около тази точка тук, използвайки като референции тези две линии.
Ще започна със създаването на още няколко референтни равнини, които ще дефилират границите на фамилията, която ще създадем.
Избирам раздел "Create" от лентово то меню и командата "reference plane".
Стартирам командата, което ме въвежда в режим на изчертаване на линия, която обаче, както вече казах ще представлява равнина.
Просто в план показваме, каква е нейната проекция.
Изчертавам една хоризонтална, след това чрез тази временна дименсияе ставам една хоризонтална, след това чрез тази временна дименсия ще използвам да въведа цяло число, 500 например, след това изчертава и една вертикална.
Изчертавам, след това отново избирам някакво цяло число.
В момента чези числа не са важни.
Но предпочитам да ги дефинирам като точно число.
Виждате, ако натисна клавиша Escape два пъти, излизам изцяло от командата за създаване на нови референтни равнини и когато маркирам една от равнините, които създадох виждате, че когато сме в такъв режим на отваряне на няколко изгледа едновременно виждаме, как веднага тази равна, която създадохме се маркира в съответния изглед, в случаят изглед ляво.
Ако маркирам другата равнина в план, се маркира същата в изгледа ляво.
Ако маркирам друга равнина, отново се вижда в съответният изглед.
Виждате тук, в дясно и така нататък.
Тоест ако искате нещата, които създавате да бъдат веднага проследими в останалите изгледи, използвайте такъв метод, при който сте отворили всички прозорци, едновременно.
Ако понякога ви се налага и искате само да се фокусирате е върху един от прозорците, може винаги, временно просто чрез използване на мишката да увеличите малко, за да виждате по-добре.
Сега ще се приближа тук, ще центрирам тези референтни равни, които създадохме и ще създам още две, чрез гледално копиране спрямо централните, които бяха налични в началото.
Маркирам равнината, която искам да копирам огледално.
Избирам командата от леновото меню и по средната линия, правя огледално копие.
В момента виждате, че тези централните, ако се опитам да ги преместя като кликна на тях и ги завлача, немога, кликвам върху другата, опитвам се да я преместя и отново не мога.
Това е така, защото те са заключени чрез това пинче тук.
Това е командата от лентовото меню - "pin".
Tя не позволява на елементите, които са заключени, да бъдат местени.
Ако обаче хвана някоя от равнините, които съм създал по-рано, мога просто да я хвана и да я преместя без никакъв проблем.
За да може да зададем условията, по които ще се държи геометрията, която ще превържем след това към тези равнини, трябва да зададем правилата, по които да се движат.
Ще се върна чрез "ctrl-z", една стъпка назад и ще започна създаването на деменция.
От раздела анотации, избирам да създам дименсия.
Избирам крайната равнина, средната и другата.
След като създам дименсията обаче, ще кикна върху тези две буквички "eq", които ще зададат правилото, че винаги тези две равнини, които са отляво и отдясно ще са на равни разстояния от средната.
След това ще направя една дименсия, която ми дава цялото разстояние, което има между крайните две равнини.
Същото ще направя и за равнините в другото направление.
Избирам "eq", за да кажа, че това винаги е еднакво като разстояние.
И после още една дименсия.
Така излизам от командата чрез двойно натискане на клавиша "Escape" и вижте, какво ще се случи, когато се опитам да преместя, някой от равнините, които създадох.
Отново ще върна в изходна позиция този прозорец.
Отдалечавам се, центрирам отново изгледа и вижте сега, когато се опитам да преместя някой от раните, които създадох.
Кликвам върху нея, след това кликвам втори път и задържам.
Виждате, как се мести гледално.
Тоест вече съм задал едно правило, че двете равнини са винаги на равни разстояния и когато преместя едната другата се премества едновременно.
Ако пусна, с тази промяна виждате, автоматично тя се отразява в останалите изгледи.
Така, ако преместя и някой от хоризонталните равнини ще се промени веднага в други изглед.
Това значи, че правилно сме задали нашите условия.
Сега остава да зададем параметрите.
Отново ще увеличат този изглед в план за да се вижда по-добре това, което вършим.
Маркирам дименсията, която ми задава разстоянието между тези две линии и от леновото меню чрез този символ тук "create parameter", избирам го и влизам в режим на създаване на параметър.
Tрябва да посоча името на този параметър.
Aз ще използвам английско наименование, потвърждавам избора.
Това ще бъде дължина, виждате веднага името се появи пред съответната стойност.
Отново показвам с другия параметър.
Маркирам дименсията.
От контекстуалното лентово меню избирам "create parameter", след това въвеждам името, потвърждавам и сега имам зададени параметри.
Но как да ги използвам? Отново ще върна в изходна позиция този прозорец и ще се отдалеча, за да виждате по-добре, във всички прозорци, какво ще се случи.
От лентовото меню, избирам командата "family types" или типове на фамилията.
Преmествам малко встрани този прозорец и виждате тук, двата параметъра, които създадохме със съответните величини.
Избирам една от тях и я променям.
Вместо 2600, ще напиша 2000.
Потвърждавам через "apply" и обърнете внимание, какво ще се случи в прозорците, които сме отворили.
"apply" автоматично променя параметъра, който зададохме.
По този начин ние Проверяваме дали условията които сме задали работят Виждам че много добре работи всичко, сега ще променя и другия параметър, за да видя дали и той работи добре.
Кликвам "apply" и виждам, че референтните равни, които съм създал се променят спрямо параметрите, които съм създал и спрямо условията.
Винаги крайните две са на равни разстояния от централната.
Вместо да включваме тук на всяко едно от тези числа и да го променя всеки път, може да създадем различни типове.
Ако си спомняте част от фамилиите, които ползвахме имаха вариации или различни типове.
Например различни размери маси.
В този случаи точно това ще направим.
Добавям нов тип, чрез тази команда тук като избирам име "Table one" например или дори, за да е по описателно ще напишем направо размера.
1200 на 60 например работя в милиметри.
Потвърждавам името и след това промененото параметъра, за да отговаря на това, което записва в името След това просто Потвърждавам за да създам още един тип кликвам отново върху бутона тук на new type въвеждам ново име Table 60 на 60 или 600 по 600 защото отново казах милиметра ще надписвам Потвърждавам името на тази маса и записвам 600 600 като параметри след това Потвърждавам И така Тук от падащото меню вместо да въвеждаме всеки път цифри може да избираме различните типове и да променяме параметрите чрез тях ако заредим тази фамилия сега в проект ще може да избираме между всяка една от тези опции тук като различни типове и по този начин в средата на проекта да променяме параметрите които са към тази фамилия.
Разбира се все още нямаме никаква геометрия виждате вътре да изгледа няма геометрия все още.
Затова нека пристъпим към следващата стъпка.
Създаване на геометрия.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как създаваме нов тип в режим на създаване на фамилия?
Чрез избиране на командата типове фамилии (Family Types) от лентовото меню и избиране на символа нов тип (New Type)
Чрез маркиране на наличната геометрия и избор на опцията нов тип (New Type) от панела с настройки
Чрез копиране на наличната геометрия и промяна на параметъра тип фамилия (Family Type) от панела с настройки

Въпроси и отговори