Придаване на обемност - Drop Shadow (сянка), Extrude (изтегляне) и Bevel (скосяване)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме три начина за създаване на ефекти за придаване на обем и дълбочина.
Най-напред ще разгледаме интерактивния ефект "drop shadow".
Така нарената "хвърлена сянка".
С този инструмент създаваме симулация на падаща светлина върху обекта, като ако върху него задържим ляв бутон и издърпаме в посоката, в която искаме да бъде поставена сянка и пуснем бутона.
Получаваме допълнителен обект, който дублира контура на основния, но не с рязка граница на крайщата, а с постепенно изсветляващи ръбове.
Чрез преместване на ръкохватката с черния квадрат променяме отстоянието на сянката от обекта.
А с плъзгача контролираме прозрачността.
Нека сега разгледаме различните свойства в лентата.
От списъка с готови комбинации и настройки може да изберем някоя от видовете хвърлена сянка.
Те имат различна посока и степен на разсейване на ръбовете.
Можем да задаваме точно стойност за отместването на сянката от обекта.
Ако издърпаме от някой от неговите ръбове, така че да не е успоредна на обекта.
А да пада под наклон.
Можем да контролираме ъгъла на падане спрямо точката, където така да се каже, стъпва самият обект.
Можем също да управляваме разтеглянето, изсветляването на сянката в дълбочина.
От останалите полета при всички видове сенки контролираме прозрачността и опцията "feaher" или размиването на ръбовете.
Като по-ниските стойности определят по-отчетливи ръбове на сянката.
А при по-високи ръбовете се разсейват.
От последващите бутони определяме в каква посока да се разсейват ръбовете.
Навътре, навън или в двете посоки.
Както и типа на разсейването.
Можем да сменим зададеният по подразбиране черен цвят на сянката.
Както и режима на смесване на цвета на обектите под нея.
Чрез последните два бутона можем да копираме характеристики от сянката на друг обект.
Или да премахнем ефекта.
Хвърлена сянка можем да прилагаме върху различни типове обекти, включително снимки, художествен и параграфен текст.
А също и към няколко негрупирани обекта едновременно.
Освен това в обща група от обекти приложена сянка можем да контролираме индивидуално всяка от тях, като селектираме със задържане на клавиш "ctrl".
Докато е приложена към обект сянката можем да коригираме по всяко време.
Като бързо щракнем два пъти за активиране на режим за редактиране.
При разделяне на сянката от обекта повече не можем да редактираме.
Тъй като тя се конвертира в оцветен правоъгълник с приложена прозрачност.
Прозрачността ще разгледаме в отделен урок.
Сега нека преминем към следващия инструмент, с който от двумерни векторни обекти създаваме фигури с триизмерен вид.
Това е инструмента "extrude".
Буквално преведо означава "изтегляне в дълбочина".
С негова помощ селектираме обект и при натиснат ляв бутон издърпване настрани, с което прилагаме изтегляне, като точката, която издърпваме е убежната точка, а сините линии ни показват къде ще се поставят ръбовете на обемното продължение на обекта.
След изтеглянето се получава подобие на триизмерно тяло.
Чиято посока коригираме чрез преместване на убежната точка.
А дълбочината на изтегляне чрез издърпване на плъзгача.
При активен режим на редактиране, ако щракнем веднъж върху обекта се активира допълнителен режим симулиращ триизмерно завъртане.
След това го активираме отново с единично щракване.
В лентата с характеристики на инструмента "extrude" също имаме набор от готови комбинации с настройки.
Следващите полета можем да зададем точни координати за позицията на обекта.
А от списъка "extrusion type" можем да изберем типа на изтеглянето.
Като по-тъмните очертания обозначават обекта.
Останалите линии показват посоката и начина на проектиране.
Може да със или без перспективни съкращения.
В следващите полета можем да посочим точни координати на убежната точка.
А от падащия списък в съседство може да изберем дали тя да е свързана към обекта.
Тоест преместването им да става успоредно.
Или да свързана към страницата, така че при преместване на обекта точката остава фиксирана.
Освен това можем да копираме убежната точка от друг обект.
Като двете изтегляне и остават независими едно от друго.
Или да ги свържем със споделена убежна точка, така че при преместването да контролираме двете изтегляния едновременно.
В поле "depth" задаваме стойност на дълбочината.
Вместо да контролираме с плъзгача.
От "extrude rotate" може да завъртаме изтеглянето в желаната посока.
Или да зададем точни стойности по трите координати.
От "extrude color" избираме от трите възможности за оцветяване на страниците.
Може да променим цвета на обекта с друг еднороден цвят.
Или с преливка между два цвята.
От "extrusion bevels" можем да приложим скосяване на ръба.
Да зададем дълбочина и ъгъл.
Или да покажем само скосяването.
От "extrusion lighting" може да контролираме изсветляването на изтеглянето, като включваме до три светлинни източника и управляваме позицията и силата на всеки от тях.
Освен върху единични обекти изтегляне в дълбочина можем да прилагаме и наведнъж върху няколко обекта.
Но те трябва да бъдат групирани в обща група.
При група от няколко обекта, които предварително са били изтеглени преди групирането.
Редактираме ефекта, като задържаме клавиша "ctrl", за да селектираме поединично всеки обект.
От меню "effects" избораме "extrude".
Отваря се докера, в който също можем да коригираме свойствата на изтегленето, като посочим обект, натиснем бутона "edit" и променим желаните настройки.
След коригирането натискаме "apply".
Ако в даден момент решим да разделим изтеглянето от обекта можем да го направим с клавиши "ctrl+k".
Като при изтеглянията с повече на брой страни.
Ще видим, че те са групирани в обща група.
Последния метод, чрез който ще създадем обемен ефект е "bevel".
За него не разполагаме с бутон в кутията с инструменти.
Но можем да отворим докера с настройки от меню "effect" посочваме "bevel".
Върху селектиран графичен или текстов обект можем да добавим триизмерна дълбочина като докера изберем един от двата стила и натиснем бутона "apply".
При избор на стил "soft edge" се създават скосени повърхности, които изглеждат засенчени в някои зони.
А стил "еmboss" придава на обекта релефен вид.
Ефект на скосяване можем да прилагаме директно и върху художествен текст.
А при параграфен текст първо, трябва да го конвертираме в художествен текст.
И едва след това прилагаме ефекта.
От настройките в докера можем да управляваме силата на ефекта.
Като задаваме дебелина на релефната част, цвета на сянката и различни настройки на осветеност.
При обекти със зададен стил на скосяване от типа на "soft edge" можем да посочим откъде да започва с скосяването.
От центъра на обекта или на дадено разстояние от ръба.
Можем да зададем цвят на сянката.
И да управляваме оцветяването.
Задаваме цвят на светлината, сила и посока от 0 до 360 градуса спрямо центъра на обекта.
И височина в диапазона от 0 до 90 градуса, спрямо равнината на работния лист.
При обекти със зададен стил на скосяване "emboss" можем да управляваме същите настройки с изключение на височината на осветяване.
И не е активна опцията за скосяване от центъра на обекта.
Ако поставим обектите с приложен "bevel" ефект върху основа със същия цвят можем да създадем реалистично впечатление за издълбани или изпъкнали релефни очертания.
При копиране на обект с приложен ефект, за да не копираме единствено обекта, трябва да селектираме цялата зона.
При разделяне на ефекта от обекта, ако е приложено скосяване от тип "soft еdge" получаваме изходния обект и отделно растерно изображение.
А при приложено скосяване от типа на "embooss" получаваме изходния обект и група от други два векторни обекта.
Един за осветената и един за засенчената част.
С това завършваме този урок, а сега нека продължим към следващия, за да се запознаем и с други интересни ефекти.

Тест за преминаване към следващия урок

 
При прилагане на ефект Drop Shadow, за да получим по-отчетливи или по-размити ръбове на сянката, контролираме свойството...
Drop Shadow feathering
Drop Shadow opacity
Drop Shadow angle 
 
Ефект Bevel можем да приложим върху...
векторни фигури и художествен текст.
векторни фигури, художествен и параграфен текст.
векторни фигури и параграфен текст.
 
За да приложим ефект Extrude върху няколко обекта наведнъж, е необходимо да...
групираме обектите.
конвертираме обектите в криви.
комбинираме обектите.