Форматиране на текст (част 2) - докер Text Properties

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В продължение на предходния урок сега ще разгледаме подробно докера с разширени настройки за форматиране, който отваряме бутон "text properties".
Или с клавиши "ctrl+t".
В този докер имаме три раздела за съставните елементи на текста.
Текстовете символи, параграфите и рамките на техните обекти.
Трите раздела можем да преглеждаме един под друг.
Или да ги свием и след това това да ги показваме индивидуално от бутоните.
В първия раздел "character" управляваме настройките за отделните писмени знаци, съставящи всеки текстов обект.
Освен вида на шрифта, стила и големината на буквите и типа на подчертаването в този докер можем да контролираме също характеристиката "kerning".
Това е разстоянието между отделните букви от текста.
С цел по-добър визуален баланс.
За промяна селектираме буква, след която искаме да регулираме разстоянието.
И задаваме стойност в границите от 100 до -100%.
В зависимост от формата на буквата.
И начина по който искаме да се разположи следващия знак спрямо нея.
По-надолу в докера управляваме настройки като цвета на буквите и типа на запълването.
Бутонът "многоточие" отваря разширените настройки.
Можем да оцветим фона зад текста.
Или да зададем дебелина на очертанията, да посочим цвят или да отворим прозореца с допълнителни настройки.
Следващата зона от този раздел разполагаме с набор от бутони за "opentype" характеристиките.
Като бутоните с черен надпис обозначават наличните характеристики за конкретния шрифт.
Останалите неактивни са в сиво.
Ето, например от бутона за капитализация можем да сменяме размерите на буквите.
Като избираме от наличните опции.
А можем също с клавиши "ctrl+shift+k" бързо да сменяме от малки към големи букви и обратно.
Ако сме въвели текст съставен изцяло от главни букви, като при изписването сме натиснали клавиш "caps lock".
От бутона за смяна на капитализацията не можем да преобразуваме главните букви в малки.
За това можем да използваме следния трик.
Маркираме текста, след което с клавиши "shift+f3" отваряме прозореца "change case".
В него разполагаме с няколко възможности.
Онагледени с пример в самите имена на опциите.
Като в конкретния случай, трябва да изберем "lowercase".
И след това натискаме "ок".
По-надолу в докера можем да добавяме зачертаване по средата на текста или над него.
Можем да селектираме отделни знаци.
И да ги изместваме по хоризонтала и по вертикала.
А също и да ги завъртаме под ъгъл.
Същото можем да направим и със свободна ръка.
Като с инструмента за оформяне селектираме маркер за контролиращ възел, обозначаващ позицията на отделния текстов знак.
След което можем да преместим знака или да го завъртим, като зададем ъгъл в докера или в лентата с характеристики.
По този начин можем да контролираме позицията, ротацията и размера на отделни букви.
Дори и да не са разположени една до друга.
Като за добавяне към селекцията задържаме "shIft".
И след това прилагаме желаните промени върху селектираните знаци.
За връщане на първоначалния вид и позиция на символите.
От меню "text" избираме "straighten text".
Или щракваме с десен бутон избираме същата опция "straighten text".
С която също зануляваме стойността на на "kerning" за целия текст.
От втория раздел в докера "paragraph" управляваме подравняването при многоредов текст.
И отстоянията при всички видове текст.
Специално при параграфите текстове можем да контролираме отстоянието на текста от рамката, от лявата страна и от дясната.
Както и изместването на първия ред.
При всички многоредови текстове можем да управляваме отстоянието преди или след отделните абзаци.
Също така контролираме пространството между отделните редове, което е измерено в точки и в процентно съотношение спрямо размера на шрифта.
Или спрямо височината на буквата.
Можем също да управляваме прецизно и отстоянията между отделните букви.
Както и между отделните думи.
За управляване на разстоянията с бързи клавиши селектираме текста и след това натискаме "ctrl+shift+<".
Или клавишна комбинация от "ctrl+shift+>".
За свободна управляване с инструмент "shape".
Щракваме върху текстов обект и след това издърпаме някой от ръкохватките, който заради тяхната форма запалените потребители на "corel draw" наричат "рибки".
С тези ръкохватки управляваме разстоянията между редовете или буквите.
За допълнителен контрол иползваме клавиши "ctrl" или "shift".
По-надолу в раздела отваряме подраздел от който включваме различни опции.
Използване на отметки за неномерирани списъци, поставяне на уголемена първа буква и пренасяне с тире за езиците с включена текстова поддръжка.
А от бутоните с многоточие отваряме разширените настройки за всяка от опциите.
Табулациите управляваме от прозореца с настройки където можем да задаваме прецизна стойност за разположението на всяка от тях.
Да добавяме нови или да ги изтриваме.
Също така като селектираме текста можем да ги преместваме върху мерната скала.
За поставяне на нова, трябва да щракнем веднъж.
А за изтриване на съществуваща, издърпваме нагоре или надолу и пускаме.
В последния раздел от докера "frame", управляваме настройките на текстовата рамка.
Можем да изберем цвят за фон на текста.
От тук подравняваме редовете спрямо мрежата от базови линии.
Тя се изважда от меню "view", подменю "greet" и "baseline grid".
След натискане на бутона редовете се подравняват спрямо базовите линии.
Което може да ни бъде от полза при подготвяне на многолистов документ с еднакво разположение на текстовото съдържание върху всяка страница.
Освен от докера можем да подравняваме спрямо "baseline grid".
И като щракваме с десен бутон избираме същата опция "align to baseline grid".
От докера също можем да поздравяваме текста вертикално спрямо неговата рамка.
Ако искаме текста плътно да запълни рамката, избираме меню "text", подменю "paragraph" text frame" и посочваме "Fit text to frame".
С което големината на буквите и отстоянията автоматично се адаптират към наличното пространство.
По-надолу докера можем да разделим гекстовата рамка на брой колони по избор.
На които можем да зададем еднаква ширина.
А от допълнителния бутон се отварят разширените настройки за прецизно управление на колоните.
Някой от настройките, които разгледахме до ук може да достигнете и от меню "text".
Ако нямате отворен докера "text properties".
След селектиране на текстов обект.
В докера "object properties" също може да откриете трите раздела за текстовите символи, параграфите и текстовете рамки.
На края ще направя кратко отклонение.
Относно запазването на файлове съдържащи текст.
При запазване в 17 версия имаме възможност да вградим формация за използваните шрифтове.
Като в прозореца "saved drawing" посочим "embed fonts".
Това ни гарантира правилно визуализиране на текста.
Дори при отваряне на друг компютър да липсват някои от използваните шрифтове.
При запазване в по-ниски версии обаче вграждането на шрифтове за съжаление не се поддържа.
За това трябва текстовете да се конвертират криви.
Или да се приложат файловете за инсталация на използваните шрифтове.
В диалоговия прозорец при избор на "keep appearance", надписите с приложени "opentype" характеристики ще бъдат преобразувани в криви.
А при избор на "keep editable" "opentype" характеристиките ще се премахват.
И в документа ще се визуализира оригиналния вид на шрифта.
С това завършваме подробния преглед на опциите за форматиране на текст.
А в следващия урок ще научим нещо повече за специалните знаци.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кои клавиши отваряме докера Text properties?
Ctrl+T
Shift+T
Ctrl+Shift+T
 
Ако при включен бутон Caps Lock сме въвели текст, как можем да направим главните букви малки?
Маркираме текста, с Shift+F3 отваряме прозореца Change Case и избираме lowercase.
Маркираме текста, от докера Text properties в раздел Character посочваме бутона за смяна на капитализацията и избираме Small Caps
Изключваме бутон Caps Lock и отново въвеждаме същия текст.

Въпроси и отговори

 • Как да инсталирам шрифт в ''CorelDraw'' ?

  Красимир Мичев:

  Как да инсталирам шрифт в ''CorelDraw''

  Венета Желева:

  Всеки шрифт, който инсталирате на компютъра (с поставяне във Fonts на Control Panel или с десен бутон и Instal), се използва и в CorelDRAW. Новоинсталираният шрифт не се показва в списъка с шрифтове в CorelDRAW, ако по време на инсталирането програмата е активна. Затворете я и при следващо стартиране шрифтът ще бъде наличен в списъка.

  Красимир Мичев:

  Да така ме посъветваха и познати и се получи. Благодарности и към вас за отделеното време.

  Петър Панков:

  Здравейте,набирам текст,сейфирам го в папка,отварям го от папката с чел да продължа-не мога.Не е конвертиран.Долу,където пише вида на текста пише-Група от 78 обекта от леарс 1 Къде сбърках ?

  Венета Желева:

  Текстовите обекти е възможно да претърпят промени според избраната опция при запазване в по-ниска версия. При запазване в текущата не би трябвало да се конвертират автоматично. При възможност запишете кратък видео отговор с демонстрация на проблема.

  инж. Мейлин Неджиб:

  Можем ли да конвертираме криви обратно в текст?

  Венета Желева:

  За съжаление преобразуването обратно в текст не се поддържа.