Допълнения към урока
Учебна програма Анализи с Excel
1. Да направим Excel удобен за нас

Допълнение:

ФУНКЦИЯТА SUBSTITUTE

=SUBSTITUTE (текст; стар_текст; нов_текст; [срещане_ном])     =SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num])

  • Текст / Text - Текстът или препратката към клетка, съдържаща текста, в който искаме да заместваме определени знаци.
  • Стар_текст / Old_text  - Текстът, който искаме да заместим;
  • Нов_текст / New_text Текстът, с който искаме да заместим аргумента стар_текст.

ФУНКЦИЯТА DATAVALUE

=DATEVALUE(дата_текст)                                  =DATEVALUE(date_text)

  • Дата_текст / Date_text - ​Текст, който представя дата във формат за дата на Excel.

ФУНКЦИЯТА NUMBERVALUE

=NUMBERVALUE(текст; [десетичен_разделител]; [разделител_на_групи])  

=NUMBERVALUE(Text, [Decimal_separator], [Group_separator ])

  • Текст / Text - Текстът, който искаме да преобразуваме в число;
  •  Десетичен_разделител / Decimal_separator  - Знакът,  за разделяне на цялата и дробната част на резултата;
  • Разделител_на_групи / Group_separator - Знакът, за разделяне на групи цифри.

ФУНКЦИЯТА TIMEVALUE

=TIMEVALUE(време_текст)                               =TIMEVALUE(time_text)

  • Време_текст / Time_text  - Текст, представящ време в някой от формати за време на Microsoft Excel.

ФУНКЦИЯТА TODAY

=TODAY() - Функцията няма аргумент, връща днешна дата.

​ФУНКЦИИТЕ ROUNDROUNDUP, ROUNDDOWN

=ROUND(число; брой_цифри)                            =ROUND(number, num_digits) - математическо закръгляне

=ROUNDUP(число; брой_цифри)                       =ROUNDUP(number, num_digits) - загкръгляне нагоре

=ROUNDDOWN(число; брой_цифри)                 =ROUNDDOWN(number, num_digits) - загкръгляне надолу

  • Число / Number                    -  Числото, което искаме да закръглим;
  • Брой_цифри / num_digits  - Броя на цифрите, до който искаме да закръглим аргумента число.