Допълнения към урока
Учебна програма Основи на програмирането със C#
2. Лексикална структура и типове данни

Задачи:

  1. Да се напише програма, която създава масив с 20 елемента от целочислен тип и инициализира всеки от елементите със стойност равна на индекса на елемента, умножен по 5. Елементите на масива да се изведат на конзолата. (Hint: Използвайте масив int[] и for цикъл.)
  2. Да се напише програма, която чете два масива от конзолата и прове¬рява дали са еднакви. (Hint: Два масива са еднакви, когато имат еднаква дължина и стойностите на елементите в тях съответно съвпадат.)
  3. Да се провери дали един масив е симетричен. (Hint: За да проверим дали масивът е симетричен, трябва да го обходим само до средата. Тя е елементът с индекс array.length / 2. При нечетна дължина на масива този индекс е средният елемент, а при четна – елементът вляво от средата, понеже средата е между два елемента.)
  4. Да се дефинира масив, като стойностите да се прочитат от командния ред. След това тези стойности в масива да се изведат в обратен ред