Как може да форматираме избрани думи с GREP styles?

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Kakво означава знакът "|" (вертикална черта) в израза от урока?
с него казваме, че търсената дума ще се повтори един път или въобще няма да я има в параграфа (Zero or One time)
това е знак, който замества думата "или" (оr)  
това е разделителен знак, който се използва като вътрешни скоби в израза

Въпроси и отговори

 • Каква е ролята на командата Zero Or One Time?

  Веселина Грозева:

  Не можах точно да разбера каква е ролята на командата Zero Or One Time? Когато създавахме стила с името не ь използвахме

  Мария Балева:

  Здравей, виж линк1 и Линк2 надявам се да са полезни.

  Rumen Gotsev:

  и аз намерих полезни връзки с grep in indesign: 1. http://carijansen.com/positive-lookahead-grep-for-designers/ 2. https://trainingonsite.com/images/downloads/InDesign-CC-2019-GREP-metacharacters-2019-04-01.pdf 3. http://carijansen.com/grep-it-vertically-in-indesign/ 4. http://www.ericagamet.com/wp-content/uploads/2016/04/Erica-Gamets-GREP-Cheat-Sheet.pdf

  Нула или Еднократно: Елементът може да се появи един път в последователност или може изобщо да не се появи. Нула или повече време: Елементът може да се показва няколко пъти в последователност или въобще да не се появява. Едно или повече пъти: Елементът се появява един път или повече в последователност. Shortest Match: Запазва търсенето до първата пълна последователност. Без “най-кратко съвпадение”, InDesign търси целия абзац за последователността.

  1. http://typefiwebcontent.s3.amazonaws.com/Resources/InDesign/InDesign_Magazine_Peter_Kahrel_on_GREP.pdf
  2. https://jetsetcom.net/images/downloads/InDesign-CC-2015-grep-mobile.pdf
  3. http://carijansen.com/positive-lookbehind-grep-for-designers/
  4. http://www.kahrel.plus.com/indesign/grep_query_manager.html
  5. http://www.kahrel.plus.com/indesign/grep_matters.html

  GREP (short for "General Regular-Expression Print") is a powerful tool that lets you use wildcards ("jokers") to search and replace text. InDesign's GREP implementation can be used for text and also for formatting codes, finding patterns in text as well as literal text.

  GREP moves beyond the restrictions that hampered earlier InDesign search features, but unfortunately it does have the reputation of being difficult to master. As with many things, it can be challenging to learn, but, fortunately, a lot can be done with surprisingly simple expressions. The aim of this Short Cut is to show how to create simple but powerful regular expressions. (less)

  Zero or One Time: The item may appear one time in sequence, or it may not appear at all. Zero or More Times: The item may appear any number of times in sequence, or it may not appear at all. One or More Times: The item appears one time or more in sequence. Shortest Match: Keeps the search to the first complete sequence. Without “shortest match,” InDesign looks to the whole paragraph for the sequence.

  GREP (съкращение от "General Regular-Expression Print") е мощен инструмент, който ви позволява да използвате заместващи символи ("джокери") за търсене и замяна на текст. Реализацията на GREP на InDesign може да се използва за текст, както и за форматиране на кодове, намиране на модели в текст, както и за буквален текст.

  GREP преминава отвъд ограниченията, които възпрепятстваха по-рано възможностите за търсене в InDesign, но за съжаление тя има репутацията на трудно за овладяване. Както при много неща, това може да бъде предизвикателство да се научи, но за щастие много неща могат да се направят с изненадващо прости изрази. Целта на този Short Cut е да покаже как да създаваме прости, но мощни регулярни изрази.

  Нула или Еднократно: Елементът може да се появи един път в последователност или може изобщо да не се появи. Нула или повече време: Елементът може да се показва няколко пъти в последователност или въобще да не се появява. Едно или повече пъти: Елементът се появява един път или повече в последователност. Shortest Match: Запазва търсенето до първата пълна последователност. Без “най-кратко съвпадение”, InDesign търси целия абзац за последователността.