Регламент  (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета GDPR

Съгласно с влизане на сила на Регламент  (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета, считано от 25.05.2018г.,

субектите на данни имат следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:

 • Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
 • Да поиска копие от своите лични данни от администратора;
 • Да иска от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 • Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен”);
 • Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
 • Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
 • Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
 • Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД/GDPR е нарушена;
 • Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Да оттегли съгласието си  за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 • Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

Инфосенс България ООД, осигурява условия, които да гарантират упражняването на тези права от субекта на данни:

Субектите на данни могат да направят искания за достъп до данни, както и до всички останали права, като попълнят следната форма за контакт:


  Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.Да поиска копие от своите лични данни от администратора;Да иска от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен”);Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД/GDPR е нарушена;Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

  Всяка една заявка от страна на субекта се изпълнява в рамките на 30 календарни дни.

  Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители на Инфосенс България ООД, които обработват лични данни.