Алтернативен начин на DataExtraction в AutoCAD LT

автор
инж. · Христина Машева ·
ВиК
1

Цел на трика

Командата DataExtraction е много полезна, но за съжаление я има само в пълните версии на AutoCAD. Тук ще покажа начин за алтернативно извличане на информацията от блокове в AutoCAD LT.

2

Създаване на темплейт файл

Първо трябва да се създаде темплейт, в който ще се посочи каква информация искаме да извлечем от блоковете (свойства и атрибути).Всяко отделно свойство и атрибут се записват на отделен ред по определен начин. Файлът се създава с програмата Notepad.

3

Формат на запис на данните за свойства и атрибути на блока

Формата на записа е:

BL:NAME Cwww000

1. "BL:NAME" това е запис за свойството Name на блока;

2. C, с тази буква указваме, че търсим символи, а не числа. Ако свойството е с числа, то записваме N.

3. www, указва до колко символа да е името. Например до 015, търси блокове с дължина на името 15 символа.

4. 000 се използва когато търсим число, за да му посочим до колко символа след десетичната запетая да изкара. Ако е текст те си остават 000.

За атрибутите е аналогично:

ИмеАтрибут Cwww000

Всички свойства на блоковете, които могат да се изкарат по този начин са описани на този линк (Help-a на програмата) http://docs.autodesk.com/ACD/2014/ENU/index.html?url=files/GUID-A1103600-54CB-4FF8-8A62-EF237C890A09.htm,topicNumber=d30e93266

4

Пример за темплейт

Моя блок се казва "Block_kota" и има един атрибут КОТА, в който са записани височинните коти. Искам да изкарам информация за името на блока и котите.

Отварям Notepad и записвам:

BL:NAME за свойството на блока, C  за това, че е текст, 015 за максималната дължина името на блока

KOTA е името на атрибута, N  за това, че искаме да изкараме число с максимална  дължина 10 цифри 010 , и 002  за да ни изкара само 2 знака след десетичната запетая.

Записваме файла с определено име и темплейта е готов.5

Извличане на информацията

Изписваме командата ATTEXT в командния ред на AutoCAD 1 . 

Отваря се прозорец, в който трябва да се нагласи формата на запис на файла 2 , в случая (Comma Delimited File), записите ще се разделят със запетая. Намираме темплейта 3 , задаваме къде и с какво име да се запише изходящия файл 4 


Изходящият файл е в текстов формат:

 Котите в изходящия файл са закръглени до втория знак на запетаята, заради условието 002 , което зададохме в темплейта. 
6

Обработване на резултата в Excel

За да може да обработим информацията по-лесно е хубаво да я импортираме в Excel.

Отваряме Excel и следваме снимката: From Text 2 намираме файла с резултатите, отваря се Text Import Wizard 3 , оставяме си избрана стъпка 4 , след което Next. Със стъпка 5  указваме, че колоните ще се разделят от знака запетая. Приключваме докрай стъпките и се получаваме файла в Excel с информацията за блока.
По този начин извлякохме нужната ни информация от блоковете без командата DataExtraction. Ограничението на този метод е, че може да се използва само за блокове, докато DataExtraction е далеч по-мощно средство за набиране на информация от чертеж.
Научи компютърните програми онлайн от топ експертите на България
Регистрацията в АУЛА ви дава:
  • 20 безплатни урока
  • Трикове и тънкости за софтуера
  • Отговори на вашите въпроси
  • Име
    Имейл


    © 2016 Фондация “Аула”. Всички права запазени.
    Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Excel, SharePoint Online, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, V-Ray, Solidworks са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Chaos Software Ltd, Autodesk Inc. и Dassault Systèmes SolidWorks Corp.